Zagadnienia z języka polskiego

Tematy do prezentacji maturalnej z języka polskiego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych

Tematy prezentacji przeznaczone są dla absolwentów technikum z lat 2005/2006- 2014/2015 oraz dla absolwentów liceum ogólnokształcącego z lat 2004/2005- 2013/2014.

Literatura:

1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska literackiego, na wybranych przykładach.
2. Lekarz jako bohater literacki. Od kodeksu etyki lekarskiej do praktyki. Przedstaw temat analizując wybrane utwory.
3. Portret dziecka w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
4. Różne sposoby ucieczki przed dekadentyzmem w literaturze Młodej Polski. Omów temat na podstawie wybranych tekstów kultury.
5. Obraz powstania warszawskiego w literaturze. Przedstaw temat analizując wybrane utwory.
6. Motywy religijne w literaturze polskiej. Omów temat, analizując wybrane przykłady literackie.
7. Zaprezentuj różne sposoby kreowania postaci świętych w literaturze. Zanalizuj konkretne przykłady z różnych epok.
8. Ironia jako kategoria estetyczna. Omów jej funkcje w wybranych utworach literackich.
9. Wybitne postacie życia literackiego i ich twórczość na emigracji po roku 1939. Przedstaw temat na przykładach wybranych postaci i dzieł.
10.Topos pośmiertnej sławy poetyckiej w twórczości poetów różnych epok. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
11. Literatura w służbie wartości etycznych. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
12. Literatura w służbie idei. Omów temat analizując utwory wybranego autora lub wybranej epoki.
13. Człowiek i przyroda – przedstaw różnorodność ujęcia tej relacji w wybranych utworach.
14. Tragizm człowieka uwikłanego w swój czas historyczny. Omów problem analizując wybrane utwory.
15. Rola tytułu, motta i końcowej sceny w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.
16. Człowiek i władza jako temat piśmiennictwa XX w. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej.
17. Polska – ale jaka? Zaprezentuj różne wizje wymarzonej ojczyzny na wybranych przykładach literatury polskiej.
18. Szlachetni naprawiacze świata, wygodni konformiści, karierowicze i kanalie – galerie typów ludzkich w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
19. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych wierszy, omów dialog z tradycją średniowieczną we współczesnej poezji polskiej.
20. Problem powinności rządzących w ujęciu różnych twórców na przestrzeni dziejów. Analiza wybranych utworów literackich.
21. Mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego, na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
22. Ludzkie namiętności jako inspiracja dla tragedii Szekspira. Przedstaw temat , analizując wybrane utwory.
23. Wątki i motywy biblijne w literaturze różnych epok. Przedstaw analizując wybrane utwory.
24. Rola kultury ludowej w świetle tradycji literackiej. Przedstaw temat , analizując wybrane formy.
25. Etap filozofii antycznej twórczości Jana Kochanowskiego. Przedstaw temat , analizując wybrane utwory.
26. Motyw exegi monumentum , jego rodowód i kontynuacje w literaturze późniejszych epok. Przedstaw temat analizując wybrane utwory.
27. Miejsce eseju we współczesnej literaturze polskiej. Scharakteryzuj omów znaczenie tego gatunku analizując wybrane utwory.
28. Autobiografia jako tworzywa literackie. Omów na wybranym przykładzie z literatury współczesnej.
29. Biografia twórcy jako klucz do rozumienia jego twórczości. Omów na przykładach wybranych utworów.
30. Kabaret literacki jako sposób na realizację talentu pisarskiego przez znanych twórców XX w. Mów temat analizując wybrane teksty prozaików i poetów polskich.
31. Komedia jako utwór obnażający obłudę świata i ludzie słabości. Omów na wybranych przykładach.
32. Epitafia- napisy nagrobkowe- ich miejsce i rola tradycji narodowej. Omów na wybranych przykładach.
33. Od Rolanda do Kolumbów- w jakim stopniu ideał rycerza wpłynął na kreacje bohaterów walczących o wolność? Omów temat analizując wybrane utwory.
34. Maska i przenośnia w literaturze, czyli o sposobach kontaktu pisarzy z czytelnikami w literaturze. Omów analizując wybrane przykłady.
35. Literatura polska wobec Holocaustu. Omów temat analizując wybrane utwory.
36. Echa filozofii w dziełach literackich. Omów temat analizując wybrane utwory.
37. Naturalizm jako konwencja twórcza w literaturze polskiej i obcej. Omów temat analizując wybrane utwory.
38. Relacje ojciec – syn znanych w utworach literackich. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady literackie.
39. Przy polskim stole. Przedstaw sposoby i funkcje prezentacji sztuki kulinarnej w wybranych utworach literackich.
40. Literaccy zbrodniarze. Przedstaw ich wizerunki psychologiczne, motywacje postępowania, analizując wybrane utwory.
41. Symbolika stroju. Omów zagadnienia, analizując wybrane dzieła literackie.
42. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie.
43. Koniec i początek- biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów zagadnienia, analizując wybrane utwory.
44. Motyw przepowiedni i proroctwa w literaturze. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie.
45. Szatan i jego wcielenie. Scharakteryzuj sposoby kreowania szatana i omów jego funkcje w utworach różnych epok.
46. Zbuntowani w literaturze różnych epok. Zanalizuj celowo wybrany materiał i porównaj kreacje buntowników.
47. Świat tajemny, magia i czary. Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby funkcjonowania świata nadprzyrodzonego w dziele literackim i omów rolę, jaki motyw ten spełnia.
48. Kobiety o miłości- od Safony do Wisławy Szymborskiej. Na podstawie analizy wybranych utworów, scharakteryzuj sposób i specyfikę ujęć tego problemu twórczości poetek.
49. Polska powieść kryminalna. Omów historię gatunku oraz osoby przedstawienia świata i konstrukcje głównego bohatera, na podstawie analizy wybranych przykładów.
50. Motyw zdrady w literaturze. Omów zagadnienia analizując wybrane utwory.
51. Co czytają bohaterowie literaccy? Omów doświadczenia czytelników i ich wpływ na podstawy bohaterów literatury, analizując wybrane materiały rzeczowe z różnych epok.
52. Dom to nie tylko ściany – topos domu w polskiej tradycji literackiej. Omów na wybranych przykładach.
53. Obraz świata prezentowany w tekstach współczesnych zespołów muzycznych. Dokonaj analizy tematu na podstawie wybranych utworów.
54. Konwencja realistyczna i fantastyczna jako dwie metody opisywania świata. Omów zagadnienie analizując wybrane teksty różnych epok.
55. Kreacja świata przedstawionego w literaturze fantasy. Omów analizują wybrane utwory.
56. Kulinaria i sposób ich prezentowania w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

57. Człowiek w świecie uzależnień. Omów wybrane teksty literatury polskiej i obcej. Wypowiedz się na temat przyczyn popularności tej tematyki w literaturze.

58. Pary kochanków literackich. Omów sposób ich przedstawienia w literaturze.

59. Porównaj różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach

60. Motyw małej ojczyzny i jego różne realizacje w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

61. Różne wizje przyszłości w literaturze fantastycznonaukowej. Omów je analizując wybrane utwory.

62. Obraz społeczeństwa polskiego w twórczości pisarzy XIX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 

 

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

63. Piękno i szpetota kobiecego ciała. Przedstaw temat analizując wybrane dzieła kultury.
64. Różne ujęcia toposu ogrodu w literaturze i malarstwie. ( omów na wybranych przykładach).
65. Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
66. Relacja Bóg – człowiek w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.
67. Obrzędy i tradycje w literaturze i adaptacjach filmowych. Przedstaw na podstawie wybranych tekstów kultury.
68. Niezwykłe obrazy przyrody jako inspiracja dla malarzy i twórców literatury. Omów na wybranych przykładach.
69. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziełach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
70. Polska wieś – jej wizerunek literacki, malarski i filmowy. Omów na przykładach wybranych dzieł.
71. Realizm i groteska w dramacie i teatrze XX wieku. Przedstaw temat na podstawie wybranych tekstów kultury.
72. Wybitni twórcy dramatu współczesnego oraz sceniczne realizacje ich dzieł. Przedstaw na wybranych przykładach tekstów kultury.
73. Obrazy przyrody w literaturze i sztukach plastycznych różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
74. Portrety ludzi szczęśliwych w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
75. Tematy i motywy mitologiczne we współczesnej literaturze i sztukach plastycznych. Omów temat analizując wybrane dzieła.
76. Mit labiryntu – wyjaśnij jego symboliczne znaczenie i funkcjonowanie na wybranych przykładach literackich i filmowych.
77. Antyk jako źródło inspiracji dla kultury późniejszych epok. Przedstaw temat analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).
78. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziełach sztuki. Przeanalizuj wybrane przykłady.
79. Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych (analiza wybranych dzieł).
80. Reżyser filmowy jako interpretator dzieła literackiego i artysta. Przeanalizuj dokonania artystyczne wybranego twórcy filmu. Porównaj pierwowzór literacki i jego filmową interpretację.
81. Obrazy wsi jako przestrzeni życiowej. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich i innych (np. malarskich i filmowych).
82. Obraz miasta jako przestrzeni życiowej. Analiza porównawcza wybranych dzieł literackich i innych (np. malarskich i filmowych).
83. Obraz rewolucji w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.
84. Historia piórem i pędzlem przedstawiona. Analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne, wykaż, że historia Polski była stale obecna w twórczości artystów różnych epok.
85. Symbolizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach tekstów literatury.
86. Matka jako motyw literacki i ikonograficzny. Przedstaw temat na wybranych przykładach tekstów kultury.
87. Motyw ojca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat na wybranych przykładach tekstów kultury.
88. Duchy, zjawy i upiory. Zaprezentuj sposoby kreowania oraz ich funkcje w dziełach plastycznych i literackich.
89. Motyw tańca w różnych tekstach kultury. Zanalizuj celowo dobrany materiał rzeczowy (literatura inne dziedziny sztuki).
90. Od Adama do Batmana- przedstaw różne kreacje mężczyzn w literaturze i innych dziedzinach sztuki).
91. Omów kreacje Żydów w literaturze i innych dziedzinach sztuki (na wybranych przykładach).
92. Różne sposoby kreowania obrazu powstania i powstańców w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.
93. Obraz miasta w literaturze, sztukach plastycznych i filmie. Przedstaw różne ujęcia analizując wybrane przykłady.
94. Pop kultura. Scharakteryzuj i oceń zjawisko na wybranych przykładach (literatura i inne dziedziny sztuki).
95. Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie, omów na wybranych przykładach.
96. Literacka i filmowa wizja PRL-u. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych przykładów.
97. Pokolenie Kolumbów w komentarzu literackim i filmowym. Analizując wybrane przykłady, omów różnice i podobieństwa przedstawiania, uwzględnij uwarunkowania literackie, historyczne i biograficzne.
98. Nauczyciele i uczniowie w literaturze i filmie. Na podstawie wybranych dzieł scharakteryzuj relacje między poszczególnymi bohaterami.
99. Mroczna strona natury ludzkiej w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zanalizuj złożoność psychiki wybranych bohaterów.
100. Różne ujęcia postaci anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat analizując wybrane teksty kultury.
101. Motywy wampiryczne w literaturze i filmie. Przedstaw to zagadnienie analizując wybrane teksty kultury.

102. Średniowiecze jako inspiracja dla twórców przyszłych epok. Dokonaj analizy tematu na wybranych przykładach.

103. Motyw rodzica cierpiącego. Omów na wybranych przykładach.(literatura i inne dziedziny sztuki).

Język

104. Metafory w tekstach użytkowych. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.
105. Omów pochodzenie nazw miejscowych Śląska Opolskiego.
106. Neologizmy i ich funkcje w twórczości różnych autorów. Omów temat na podstawie wybranych tekstów.
107. Analiza kulturowa i językowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej tematyce).
108. Na wybranych przykładach scharakteryzuj określone środki wyrażania emocji w literaturze i sztuce różnych epok.
109. Ekspresja i impresja- analizując celowo dobrany materiał językowy omów właściwości wypowiedzi świadczące o nadawcy i odbiorcy.
110. Margaret Astor czy Małgosia Astor? Sanatorium Czy uzdrowisko? Omów problem zapożyczeń na tle wymagań współczesnego życia. Dokonaj analizy celowo zgromadzonego materiału.
111. Różnorodność stylów językowych, ich uwarunkowanie sytuacją językową. Omów temat na podstawie wybranych tekstów.
112. Wyrażenia peryfrastyczne w wybranych dziennikach i tygodnikach (w określonym przedziale czasowym). Omów temat na podstawie wybranych tekstów.
113. Język wybranych czasopism, a obowiązująca norma językowa. Omów temat na podstawie wybranych tekstów.
114. Językowe środki wyrazu wykorzystywane w różnych tłumaczenia psalmów. Omów temat na wybranych przykładach.
115. Funkcje tekstu publicystycznego .Omów na wybranych przykładach.
116. Tendencja do oszczędzania wysiłku w odmianie potocznej języka. Omów temat na wybranych przykładach.
117. Wieloznaczność ( homonimia ) w służbie dowcipu. Jak funkcjonuje w wybranych tekstach literackich i języku potocznym.
118. Na wybranych przykładach omów podstawowe mechanizmy manipulacji językowej.
119. Język Twojego regionu . Na wybranych przykładach zaprezentuj bogactwo gwary którą się posługujesz.
120. Język współczesnych polityków wobec zasad poprawności językowej – analiza przykładów.
121. Imiona, nazwiska i przezwiska w Twoim miejscu zamieszkania. Analiza wybranych przykładów.
122. Wpływy obce w języku polskim na przestrzeni dziejów. Omów temat na wybranych przykładach.
123. Dialekt Śląski i cechy jego obecności w języku Twoich znajomych. Omów temat na wybranych przykładach.
124. Stylizacja biblijna i jej funkcje w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
125. Stylizacja gwarowa i jej funkcje w wybranych utworach literackich.
126. Omów na wybranych przykładach tendencje do ekonomizacji języka we współczesnej polszczyźnie.
127. Rodzaje stylizacji językowej i jej funkcje w utworach literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
128. Błędy językowe w prasie . Omów zagadnienie na podstawie wybranego dziennika lub innego czasopisma.
129. Składniowe, leksykalne i fonetyczne środki stylistyczne i ich rola. Omów temat na wybranych przykładach